Ons privacybeleid

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden in geen geval gedeeld met derden.

Daarnaast bewaren en gebruiken we de gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We behandelen deze gegevens strikt vertrouwelijk. Deze gegevens worden verwerkt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor contact met u op te nemen of te beantwoorden op gestelde vragen of om een offerte op te kunnen stellen op basis van uw aanvraag.

Indien u uw gegevens aan ons toevertrouwt, rekent u erop dat wij goed met deze gegevens omgaan. Andersom vertrouwen wij erop dat u de gegevens naar waarheid invult.

De gegevensverzameling baseren wij, zonder toestemming vooraf, op rechtsgrondslag b van de Algemene verordening gegevensbescherming en het gerechtvaardigd belang. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om offerte(s) toe te sturen en om contact met u op te nemen. We sturen u dus geen nieuwsbrieven, enquêtes of aanbiedingen.

Persoongegevens die wij verwerken:

 • Voornaam en/of achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonummer(s) om u te kunnen contacteren

Wij maken gebruik van Google Analytics met als doel de website te verbeteren. De cookies die hiervoor worden opgeslagen zijn anoniem en worden niet gebruikt voor advertentiefuncties, er worden geen ip‐adressen verzameld en de gegevens worden niet met derden gedeeld. Deze Google Analytics cookies mogen worden geplaatst zonder expliciete toestemming.

 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google
 • Wij delen in geen geval gegevens met Google
 • Uw gegevens worden anoniem verwerkt
 • De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of bijvoorbeeld het Google Display Network

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzamelend en verwijderen die gegevens daarna uit ons systeem. Emailberichten blijven -indien niet eerder verwijderd- een jaar offline beschikbaar in de mailsoftware, daarna is een internetverbinding met de server vereist.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@bouwbedrijf-marcgielen.be. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde verbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • De persoonsgegevens die door ons worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en (daar waar mogelijk) met tweestapsverificatie.
 • Wij bewaren alle verzamelde persoonsgegevens beveiligd in de cloud en op servers met datacenter(s) binnen de EU.

Niettegenstaande de genomen voorzorgsmaatregelen (zoals het encrypteren van bepaalde gegevens) en controles die hierop gebeuren, is het overdragen van gegevens via het internet/e‐mail of het elektronisch opslagen van deze gegevens nooit 100% veilig. Wij kunnen in dit verband daarom geen sluitende garantie op de veiligheid van jouw gegevens bieden.

U heeft het recht om gegevens in te zien (mits we ze nog niet hebben gewist), te laten corrigeren of verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stuur uw eventuele verzoek hiervoor naar het onderstaande emailadres.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaand emailadres, dan verwijderen wij deze informatie.

We hopen dat u begrijpt dat de gevraagde gegevens enkel dienen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierbij hebben we de bescherming van uw persoonsgegevens nageleefd volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Onze privacyverklaring kan worden gewijzigd zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Ons advies is dan ook om geregeld de privacyverklaring te controleren op wijzigingen.


Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 28 juni 2018.